Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  “ ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยววิถีใหม่ 

 

   พันธกิจ
  1) พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพอาหารปลอดภัย
  2) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
  3) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
  4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน
  5) พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในสังคม
  6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

   เป้าประสงค์
  1) เพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจของจังหวัดและลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน
  2) พัฒนาคน ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสมานฉันท์ เอื้ออาทรมุ่งสู่สังคมคุณภาพ
  3) ใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า เชิงภารกิจของจังหวัด
  4) เพิ่มสมรรถนะกระบวนการบริหารจัดการภาคการผลิตและภาคการบริการอย่างมีประสิทธิผล
  5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการอย่างมีผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนสูงสุด
  6) พัฒนาจังหวัดลพบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  พัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด
  ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย
  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
  เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
  พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  เสริมสร้างพัฒนาการเมืองการปกครองและความมั่นคงของบ้านเมือง
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,254