Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
16   นางศิริพร สัจจาคุณ   1 ต.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2566
15   นายประธาน นรรัตน์   16 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2563
14   นายประดิษฐ์ ภู่พัด   31 ต.ค. 2559 - 16 มิ.ย. 2560
13   นายวงษ์ศักดิ์ จารุวนาลัย   4 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2559
12   นายอารีย์ เดวี   16 มิ.ย. 2551 - 3 ก.ค. 2554
11   นายธวัชชัย กล่อมสวัสดิ์   16 พ.ค. 2547 - 1 ต.ค. 2550
10   นางดุษณี ศรีอุทารวงศ์   1 ต.ค. 2544 - 1 เม.ย. 2547
9   นายวีระชัย พงษ์สวัสดิ์   21 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2562
8   นายอนันต์ แสงทอง   16 พ.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2542
7   นายณรงค์ สาตรา   16 ต.ค. 2534 - 31 มี.ค. 2538
6   นายเล็ก เล็กประสงค์   1 เม.ย. 2531 - 31 พ.ค. 2535
5   นายศิลป์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ   15 เม.ย. 2529 - 30 มี.ค. 2531
4   นายไพศาล ทองรักษ์   1 ธ.ค. 2522 - 14 เม.ย. 2529
3   นายประจักษ์ หิญชีรนันทน์   1 ก.ค. 2521 - 30 พ.ย. 2522
2   นายยงศักดิ์ สาระสมบัติ   1 พ.ย. 2517 - 30 พ.ย. 2521
1   นายประยูร วัยกิจ   1 พ.ย. 2517 - 7 ต.ค. 2520

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,230