Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นางสาวกษมา  สุทธวิชัย
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางไพเราะ  สาลีผล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพรจิลาวรรณ   ค้าเจริญ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นายเมตตา กรุณา

นางดวงรัตน์  เมืองสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นายจักริน  วิฆณะวรากุล
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายบุญเรือง  เรืองเกษม
พนักงานธุรการ ส3

 นายเมตตา กรุณา

นางจิตราภรณ์  อินทร์กลับ
เจ้าหน้าที่ดัชนี อ.เมือง

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม
เจ้าหน้าที่ดัชนี อ.พัฒนานิคม

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวมยุรา  พงษ์พุฒ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นายวชิระ  ฤกษ์สะอาด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นายอรรถโรจน์   บัวไพร
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นางหวาย  แสงมาศ
พนักงานทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

นายประเสริฐ  สีสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวกาญจนา  เวฬุวนารักษ์ 
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นายปณิธาน ยิ้มพงษ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวผาณิต  สุวรรณทัต
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรินดา  วงษ์สา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเจนจิรา  ผิวโสม
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

นายอภิชาติ  เปรมมณี
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นางกำไล จำปาทอง
พนักงานทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

-
-

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวชลิตา  ชัยเครือ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสิริรัตน์  แป้นเรือง
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสนิตตา   หลิมจานนท์
เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด 
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายจักรี  บุญอำพล
พนักงานขับรถยนต์
 
 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางอัจนา  ปาลบุตร
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปูชิฑา  ศรีวงศ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสุพัตรา ลิ้มประเสริฐ
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวจันทนี  ลายโต๊ะ
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
 
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุมาลี  รักษาธิการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นายเมตตา กรุณา

นายสุชาติ  เจริญศรี
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,223