Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในงานฤดูหนาวลพบุรี 2566
watermark

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกษมา สุทธวิชัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางสาวกาญจนา เวฬุวณารักษ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี (สคบ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบในงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี 2566 ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566  ณ บริเวณสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยดำเนินการดังนี้
1. กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาและบริการ โดยให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน พร้อมแจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการ
2. กำชับให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม" เพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
4. กำกับดูแลฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านั้น และสามารถป้องกันหรือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสินค้าบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,259