Header Image
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมไร่อ้อย จังหวัดลพบุรี
watermark

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกษมา สุทธวิชัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางสาวกาญจนา เวฬุวณารักษ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทราย ตามบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี (สคบ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ณ ร้านค้าปลีกค้าส่ง ห้างท้องถิ่นและห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผลการตรวจสอบสรุปดังนี้
1. ปริมาณสินค้าในภาพรวมมีจำหน่ายเพียงพอกับความต้องการของประชาชน มีห้างเอกภาพบางสาขาที่สินค้าหมด เนื่องจากประชาชนเลือกซื้อจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างคลังสินค้าจังหวัดสระบุรีจัดส่งให้กับร้านเอกภาพสาขาต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครนายก โดยในห้าง ฯ มีการจำกัดการซื้อเพื่อให้กระจายทั่วถึงกัน ครอบครัว/ใบเสร็จรับเงิน ละ 3 – 6 ถุง  สำหรับร้านค้าปลีกในตลาดสด และตลาดทั่วไป สินค้ายังพอมีจำหน่ายแต่มีในปริมาณน้อย 
2. ราคาจำหน่ายห้าง ฯ ต่างอำเภอ น้ำตาลทรายขาว ราคา 26 - 27 บาท/กก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 27 - 28 บาท  ร้านค้าปลีกรายย่อยในตลาดสด น้ำตาลทรายขาว ราคา 27 - 28 บาท/กก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 28 - 29 บาท/กก.  และชนิดตักขาย ราคาอยู่ที่ 28 – 30 บาท/กก. ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนสินค้า ซึ่งรับจากร้านค้าห้าง ฯ ในพื้นที่ หรือร้านค้าส่งในอำเภอเมืองลพบุรี หรือซื้อจากพนักงานขายบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นมาจำหน่ายให้กับร้านค้าโดยจะนำน้ำตาลทรายมาส่งให้ลูกค้าด้วย และร้านค้าส่งนอกพื้นที่ เช่น จังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี ราชบุรี ปทุมธานี อยุธยา กรุงเทพ ฯ เป็นต้น
3. สำนักงานฯ ได้แจกพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบและขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในเรื่องราคาและปริมาณน้ำตาลทรายจนเกิดการกักตุนสินค้า และได้กำชับให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้า และให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน ครบถ้วน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 18,843