สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พอใจ FTA ดันยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 10 เดือนแรกปี 62 ทะลุ 3,000 ล้านเหรียญฯ ตลาดจีนมาแรง

สำนักข่าว iNN (https://www.innnews.co.th) 4 ธ.ค. 2562 อ่าน [22]

...
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า FTA เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์สู่ตลาดโลกมูลค่า 3,373 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 เป็นการส่งออกไปยังประเทศคู่FTA 2,387 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยทั้งหมด โดยตลาดส่งออกสำคัญที่ขยายตัวดี อาทิ จีน ขยายตัวร้อยละ 234 มูลค่าส่งออก 181 ล้านเหรียญสหรัฐ เกาหลีใต้ ขยายตัวร้อยละ 43 มูลค่าส่งออก 134 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยผู้ประกอบการของไทยมีจุดแข็งด้านความพร้อม ทักษะฝีมือแรงงานและเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปอาหารที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีระบบฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดได้ดี ในขณะเดียวกันก็มีแต้มต่อทางภาษีที่ได้จากความตกลงFTA ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สินค้าไทยในประเทศคู่ค้า ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้า

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์