สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

โครงสร้างบุคลากร

2340 ยอดเข้าชม

นางศิริพร สัจจาคุณ

พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 03 641 3278
Email : lb_ops@moc.go.th

นางไพเราะ สาลีผล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรจิลาวรรณ ค้าเจริญ

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางดวงรัตน์ เมืองสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปาริชาติ สาระศรี

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นายบุญเรือง เรืองเกษม

พนักงานธุรการ ส3

นางสาวจิรประภา เรืองเกษม

เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอพัฒนานิคม

นางจิตราภรณ์ อินทร์กลับ

เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอเมือง

นางสาวมยุรา พงษ์พุฒ

เจ้าหน้าที่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

นายวชิระ ฤกษ์สอาด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายอรรถพล จันทบาล

พนักงงานขับรถยนต์

นายนพพร โอฬาฤกษ์

พนักงานขับรถยนต์

นางหวาย แสงมาศ

พนักงานทำความสะอาด

นางกำไล จำปาทอง

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

เบอร์โทรติดต่อ : 03 642 4856
Email : lb_ops@moc.go.th

นางสาวกาญจนา เวฬุวณารักษ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวชลิตา ชัยเครือ

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

นางสาวรินดา วงษ์สา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวภัทราพร จันภักดี

เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นางสาวเจนจิรา ผิวโสม

เจ้าหน้าโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ

นายอภิชาติ เปรมมณี

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

เบอร์โทรติดต่อ : 03 642 1669
Email : lb_ops@moc.go.th

นางนิภาภรณ์ เรณูหอม

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ แป้นเรือง

เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นายจักรี บุญอำพล

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

เบอร์โทรติดต่อ : 03 641 3390
Email : lb_ops@moc.go.th

นางพัชรีภรณ์ สร้อยทอง

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปูชิฑา ศรีวงศ์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสุภัตรา ลิ้มประเสริฐ

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

นางสาวจันทนี ลายโต๊ะ

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นางสาวสุมาลี รักษาธิการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุชาติ เจริญศรี

พนักงานขับรถยนต์