สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13938 ยอดเข้าชม

คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯระลอก ๓ ลงพื้นที่ตลาดเจริญทรัพย์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมคณะทำงานคณะที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10

23 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้วิสาหกิจชุมชนเมล่อนแคนตาลูป อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

      วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางนิภาภรณ์10

23 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เชื่อมโยงตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดลพบุรี

      วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  นางนิภาภรณ์10

23 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม