สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13792 ยอดเข้าชม

“การสัมมนา หมัดเด็ดการแข่งขัน ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ "

วันที่ 28 ส.ค.62  เวลา 09.00 น. นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน 10

29 ส.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“เข้าร่วมฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise)จังหวัดลพบุรี”

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง10

21 ส.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
“การประชุม Work Shop ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ”

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมจัดทำ10

21 ส.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
“การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2562”

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลพบุรี   ครั้งที่10

20 ส.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม