สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13959 ยอดเข้าชม

ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอาชีพการแปรรูปหัวไช้เท้าปลอดสารเคมีณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ่างห้วยส้ม

วันที่  23 มีนาคม 2563 นายประธาน นรรัตน์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอาชีพการแปรรูปหัวไช้เท้าปลอดสารเคมี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ่างห้วยส้ม 10

23 มี.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์” ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดลพบุรี

      วันที่  20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อ “การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์” ตามโครงการส่งเสริม  องค์ความรู้10

20 มี.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ยื่นงบการเงินและบัญชีผู้ถือหุ้นประจำปี 63

การส่งงบการเงินประจำปี 2563    ??นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in10

18 มี.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
“ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี และอ.โคกสำโรง

วันที่  14 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของ    ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจาก   กระทรวงพาณิชย์10

16 มี.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
“ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ อ.บ้านหมี่

      สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ ร้านิติพานิช อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,00010

16 มี.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม